Opis: Ta nowa cześć miasta jest przykładem rewitalizacji terenów poprzemysłowych (na miejscu dawnych browarów stworzono obszar komercyjno – mieszkaniowy). Zaadaptowano tu zabytkowe budynki industrialne pod nowe rodzaje usług, a także wybudowano nową zabudowę mieszkalno – usługową (niskoemisyjną, posiadającą zielone dachy oraz systemy fotowoltaiczne). W czasie budowy nowego kompleksu, wykorzystano gruz (w 95%) – powstały w czasie wyburzania części obiektów przemysłowych na podbudowę nowych dróg i obiektów. Stworzono również ogólnodostępną przestrzeń wspólną w postaci przenikających się systemów placów miejskich, woda z tych placów jest zbierana i magazynowana w specjalnych zbiornikach retencyjnych i oczyszczana przez znajdującą się w nich roślinność. 

Proces: rewitalizacja terenów poprzemysłowych (od roku 2009)– nowa dzielnica w miejscu działających tu przez 160 lat browarów Carlsberga.  

Społeczność: z założenia ma być to miejsce integracji zróżnicowanych grup społecznych.

Zastosowane narzędzia NBS: zielone dachy, zbiorniki do retencji wody deszczowej posiadające filtry roślinne, bioswales znajdujące się wzdłuż głównej ścieżki spacerowej w parku.

Opracowane przez UW – badania ( czerwiec 2022 r. Kopenhaga)

www.theguardian.com