Co-Adapt + UA Wsparcie dla badaczy Ukraińskich

„Modelowanie wykorzystania biomasy jako zasobu cyrkulacyjnego na obszarach osiedli mieszkaniowych”

 

Część projektu Co-Adapt, obejmowała zadanie realizowane przez badacza z Ukrainy. Dotyczyło to wykorzystania lokalnej biomasy osiedlowej jako źródła energii odnawialnej a jej wyniki były wykorzystane w głównej części projektu jako elementy gry „Osiedle z klimatem”. Ta część projektu realizowana była przez Prof. Innę Tryhubę z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Zarządzania Środowiskiem (LNUM) we współpracy z naukowcami konsorcjum CoAdapt oraz wsparciu Prof. Tarasa Hutsola. Zespół projektowy opracował modele koordynujące konfigurację projektów cyrkulacyjnej produkcji czystej energii przez biogazownie z odpadów organicznych właściwych dla osiedli mieszkaniowych pochodzących z różnych rodzajów biomasy. Na podstawie tych modeli opracowano oprogramowanie aplikacyjne do przewidywania wydajności produkcji bioenergii z odpadów organicznych na obszarach osiedli mieszkaniowych, biorąc pod uwagę specyfikę powstawania tych odpadów.

Opracowany program komputerowy może podnieść świadomość mieszkańców osiedli mieszkaniowych na temat korzyści płynących z wykorzystania odpadów organicznych oraz określić ilościowo funkcjonalne, środowiskowe i ekonomiczne efekty produkcji bioenergii z odpadów organicznych. Program komputerowy dostępny na stronie www.coadapt.pl umożliwia przetestowanie różnych scenariuszy i działań w celu dostosowania ich uwarunkowań wynikających ze zmiany klimatu. Wyniki badań zostały przedstawione na kilku międzynarodowych konferencjach i opublikowane w wysoko cytowanych czasopismach naukowych.
“Modelowanie wykorzystania biomasy jako zasobu cyrkulacyjnego na obszarach mieszkalnych” podobnie jak cały projekt CoAdapt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

CoAdapt UA Program User manual