Zespół CoAdapt

Projekt CoAdapt realizowany jest przez konsorcjum polskich i norweskich badaczy z uczelni oraz instytutów naukowych w tym: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Western Norway Research Institute, Uniwersytetu Warszawskiego, Oslo Metropolitan University. W zespole są też naukowcy z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracujemy ściśle z miastem stołecznym Warszawa w którym testujemy wypracowane w projekcie rozwiązania.

Lider projektu

dr hab. Agata Cieszewska

dr hab. Agata Cieszewska

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Geografka, planistka środowiska, doktor nauk o Ziemi, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Stypendystka Komisji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na uwarunkowaniach przyrodniczych w planowaniu przestrzennym w kontekście adaptacji miast do zmian klimatu w skali od lokalnej po regionalną w tym kształtowaniu zielonej infrastruktury i zielonych pierścieni. Przygotowywała wiele ekspertyz i opracowań praktycznych koordynując multidyscyplinarne zespoły. Agata jest liderem norweskiego grantu IdeaLab – CoAdapt „Społeczności na rzecz działań w dziedzinie zmian klimatu” oraz liderem pakietu roboczego WP3 i WP4.

agata_cieszewska@sggw.edu.pl

Partnerzy

dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

Adiunkt w katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Architekt krajobrazu, doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych form zagospodarowania zieleni, będących elementem rewitalizacji miast, adaptacji przestrzeni miejskich do zmian klimatu, kreowania miast zrównoważonych- przyjaznych dla swoich mieszkańców. Agnieszka jest liderem pakietu roboczego WP5 i WP6.

a.dudzinska-ja@uw.edu.pl

dr Hanne Cecilie Geirbo

dr Hanne Cecilie Geirbo

Wydział Informatyki, Oslo Metropolitan University

Magister antropologii społecznej i doktor nauk informatycznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują zakres zagadnień związanych z technologiami i społeczeństwem. Posiada doświadczenie w interdyscyplinarnych badaniach nad wykorzystaniem energii słonecznej przez społeczności lokalne, rolą społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu urbanistycznym oraz projektowaniu przestrzeni miejskiej. Wcześniej pracowała w branży telekomunikacyjnej. Hanne jest liderem pakietu roboczego WP2?.

hannece@oslomet.no

dr Mari Hanssen Korsbrekke

dr Mari Hanssen Korsbrekke

Western Norway Research Institute

Doktor w zakresie antropologii społecznej. Mari posiada doświadczenie w badaniach nad długoterminowymi skutkami kryzysów i katastrof, nad zrównoważonym rozwojem w ruchach społecznych, a obecnie jest zaangażowana w kilka projektów dotyczących współtworzenia działań adaptacji do zmian klimatycznych. Mari jest liderem pakietu roboczego WP1.

mhk@vestforsk.no

Członkowie zespołu

dr Joanna Adamczyk

dr Joanna Adamczyk

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Analityczka w Systemach Informacji Geograficznej oraz teledetekcji. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w specjalizacji geoekologia. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Leśnym SGGW w zakresie leśnictwa. Zajmuje się analizami krajobrazowymi za pomocą narzędzi GIS oraz parametryzacją stanu roślinności. W ramach projektu CoAdapt zajmuje się geograficznymi uwarunkowaniami lokalizacji osiedli oraz identyfikacją stanu istniejącego.

joanna_adamczyk-jablonska@sggw.edu.pl

dr inż. Joanna Aleksiejuk-Gawron

dr inż. Joanna Aleksiejuk-Gawron

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki, Instytut Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł doktora uzyskała realizując temat badawczy modelowania dynamiki pracy płaskiego kolektora słonecznego. W ramach praktyki zawodowej zrealizowała staże naukowe w tematyce zintegrowanych systemów fotowoltaicznych, systemów klimatyzacji absorpcyjnej wykorzystujących próżniowe kolektory słoneczne, analizy i projektowania systemów fotowoltaicznych oraz współpracy takiego systemu z siecią elektroenergetyczną. W badaniach naukowych realizuje się głównie w zespołach międzynarodowych, projektach dydaktycznych oraz badawczych. W norweskim grancie IdeaLab – CoAdapt zajmuje się działem technologii energii odnawialnej oraz identyfikacją korzyści wynikających z ich zamontowania na osiedlach mieszkaniowych.

joanna_aleksiejuk-gawron@sggw.edu.pl

mgr Kaja Czarnecka

mgr Kaja Czarnecka

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Klimatolog, magister nauk o Ziemi w zakresie geografii, asystent w Zakładzie Badań Klimatu.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na wpływie otoczenia na mikroklimat termiczny, powstawanie miejskiej wyspy ciepła oraz jezior chłodu. Zajmuje się również zanieczyszczeniem wody i powietrza włączając zanieczyszczenie światłem. Zaangażowana jest w badanie klimatu uzdrowisk. Wykorzystuje narzędzia GIS, dane z naziemnego monitoringu ZBK IGiPZ PAN oraz obrazy termalne. W ramach projektu CoAdapt zajmuje się pozyskiwaniem i analizą danych geoprzestrzennych osiedli dobrze zaadoptowanych do zmian klimatu.

czarnecka@twarda.pan.pl

dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk

dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architekt krajobrazu. Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Jej głównym obszarem zainteresowań naukowych są historia sztuki ogrodowej, projektowanie konserwatorskie, możliwości oraz ograniczenia zastosowania rozwiązań opartych na naturze w przestrzeniach historycznych. Łącząc zainteresowania naukowe z doświadczeniami związanymi ze stałą aktywnością projektową, wspomaga projekt CoAdapt w zakresie możliwości zastosowania zielono-błękitnych rozwiązań w przestrzeniach publicznych.

joanna_dudek-klimiuk@sggw.edu.pl

dr hab. Renata Giedych

dr hab. Renata Giedych

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architektka krajobrazu i urbanistka. Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi kształtowania zielonej infrastruktury i krajobrazu oraz ochrony przyrody w miastach. Członkini Zespołu Prawno-Urbanistycznego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W projekcie CoAdapt zajmuje się wskaźnikami ekologiczno-przestrzennymi stosowanymi w kształtowaniu osiedli mieszkaniowych.

renata_giedych@sggw.edu.pl

dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW

dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW

Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Hydrolog, zajmuje się ilościową analizą procesów przepływu wody w krajobrazie oraz rolą rzek i mokradeł w środowisku oraz otoczeniu społecznym i gospodarczym. Działacz organizacji pozarządowych, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W projekcie CoAdapt jest konsultantem w zakresie gospodarowania wodą.

mateusz_grygoruk@sggw.edu.pl

dr Kasper Jakubowski

dr Kasper Jakubowski

Fundacja Dzieci w Naturę

Edukator ekologiczny, architekt krajobrazu, popularyzator czwartej przyrody. Od 2019 r. z tytułem doktora. Obecnie prezes Fundacji Dzieci w Naturę. Autor tekstów o chaszczach, potencjale nieużytków, dzikości w mieście, renaturyzacji czy edukacji ekologicznej w miejskiej dżungli. Wydał ebooka o czwartej przyrodzie, która jest nadzieją dla miast. Projektuje zieleń pod warunkiem, że jest w niej miejsce na naturalność i dzikość. W projekcie CoAdapt odpowiada za przeprowadzenie i moderowanie warsztatów z mieszkańcami osiedli testowych.

kasper.jakubowski@gmail.com

dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

Kierownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska na Wydziale Nauk Społecznych UG

Geograf, przez ponad 30 lat kompleksowy geograf fizyczny i ekolog krajobrazu, obecnie reprezentuje geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną. Specjalista w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu oraz przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej. Przez wiele lat zajmował się parametryzacją zrównoważonego rozwoju oraz zarządzaniem ochroną środowiska, w tym strategicznymi ocenami wpływu na środowisko i ochroną parków krajobrazowych. W ostatnich latach szerzej zajmuje się emisją gazów cieplarnianych na terenach otwartych oraz łagodzeniem związanych z tym zmian środowiska. W projekcie CoAdapt konsultuje merytoryczne składowe gry.

mariusz.kistowski@ug.edu.pl

dr Krzysztof Klimaszewski

dr Krzysztof Klimaszewski

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zoolog, doktor nauk o zwierzętach. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się biologią i ekologią zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem herpetologii. Interesuje się szeroko pojętą problematyką ochrony przyrody w tym różnorodności biologicznej. W projekcie CoAdapt jego rola polega na określeniu znaczenia osiedli mieszkaniowych dla życia zwierząt dziko żyjących oraz na uświadamianiu i przypominaniu, że kształtując krajobraz wokół nas, tworzymy bądź niszczymy środowisko ich życia.

krzysztof_klimaszewski@sggw.edu.pl

dr hab. Magdalena Kuchcik, prof.PAN

dr hab. Magdalena Kuchcik, prof.PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Geograf, klimatolog, doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na bioklimatologii (wpływ pogody i klimatu na człowieka), klimacie lokalnym (w szczególności miejscowości uzdrowiskowych) oraz na klimacie miasta. Rozwinęła i nadzoruje sieć monitoringu warunków termiczno-wilgotnościowych aglomeracji Warszawy oraz analizuje miejską wyspę ciepła w zależności od intensywności zabudowy czy udziału zieleni. W ramach projektów naukowych prowadziła badania klimatu osiedli mieszkaniowych, a obecnie rozpoczęła badanie wpływu parków warszawskich na tereny otaczające. W projekcie CoAdapt Magdalena jest specjalistą w zakresie kształtowania klimatu lokalnego

mkuchcik@igipz.pan.pl

dr Małgorzata Lachowska

dr Małgorzata Lachowska

Greater London Authority, UK

Geograf, geoekolog, geomatyk. Zainteresowania badawcze ewoluowały od rozwoju zrównoważonego przez usługi ekosystemowe po geomatykę i integrację danych przestrzennych. Członek Royal Geographical Society. W projekcie uczestniczy jako PostDoc współpracujący przy integracji informacji przestrzennych w grze.

mgr Marcin Łączyński

mgr Marcin Łączyński

Prezes InteliGames sp. z o. o., autor kilkudziesięciu gier szkoleniowych

Z wykształcenia medioznawca, marketingowiec i statystyk. Autor bloga gry-szkoleniowe.blogspot.com oraz wydanej w 2013 i wyróżnionej przez PTTB książki „Gry Szkoleniowe. Praktyczny Przewodnik”. Członek ISAGA (International Simulation And Gaming Association). Doktorant w Szkole Nauk Społecznych UW. W projekcie CoAdapt odpowiada za przetworzenie jego celów i założeń na koncepty gier edukacyjnych.

laczynski.marcin@gmail.com

dr inż. Gabriela Maksymiuk

dr inż. Gabriela Maksymiuk

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architektka krajobrazu. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zastosowań koncepcji zielonej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na naturze (NbS) w adaptacji miast do zmiany klimatu, a także wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w partycypacji społecznej, planowaniu i zarządzaniu zieloną infrastrukturą miast. W projekcie CoAdapt zajmuje się oceną potencjału osiedli w zakresie dostarczania usług ekosystemowych.

gabriela_maksymiuk@sggw.edu.pl

dr hab. inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska

dr hab. inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Inżynier środowiska specjalności hydrologia i gospodarka wodna (habilitacja w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół planowania gospodarowania wodami, podstaw metodycznych bilansów wodnogospodarczych, w tym uwzględniania wymagań ochrony ekosystemów wodnych i zależnych od wód w gospodarowaniu wodami w zlewniach rzecznych i w obiektach hydrotechnicznych. W projekcie CoAdapt zajmuje się zagadnieniami wodnymi, w szczególności rozwiązaniami umożliwiającymi zagospodarowanie wód opadowych na terenie osiedli miejskich.

dorota.puslowska@pw.edu.pl

dr hab. Inż. Marzena Suchocka

dr hab. Inż. Marzena Suchocka

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architekt krajobrazu. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń oraz statyki drzew miejskich. Uczestniczyła w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew oraz oceny i wyceny usług ekosystemowych. Prowadzi prace nad rozwiązaniami pozwalającymi na zachowanie drzew, takimi jak podwieszane (rampowe) chodniki czy mieszanka kamienno-glebowa, czyli NbS pozwalającymi na wprowadzanie roślinności w „zabetonowne” części miast. W projekcie CoAdapt zajmuje się “parametryzowaniem” zielonej infrastruktury, zwłaszcza drzew.

marzena_suchocka@sggw.edu.pl

dr Piotr Wałdykowski

dr Piotr Wałdykowski

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Geograf, geomorfolog. Główne zainteresowania badawcze koncentruje na współczesnych procesach geomorfologicznych i skutkach antropopresji w obszarach o wysokich walorach środowiska przyrodniczego. Interesuje się antropopresją w terenach służących turystyce i rekreacji. Jest zaangażowany tematykę transportu zrównoważonego w obszarach zurbanizowanych. W bezpośrednim nawiązaniu do kształtowania krajobrazu interesuje się środowiskowymi uwarunkowaniami planowania przestrzennego oraz wykonywaniem środowiskowych analiz przeddecyzyjnych na potrzeby projektowania. Ceni w szczególności możliwość praktycznego zastosowania naukowych danych o środowisku. W projekcie CoAdapt jest specjalistą w zakresie wpływu ukształtowania terenu oraz rodzaju podłoża (budowa geologiczna, gleby) na procesy przyrodnicze.

piotr_waldykowski@sggw.edu.pl

mgr inż. Barbara Warzecha

mgr inż. Barbara Warzecha

Doktorantka Szkoły Doktorskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architekt krajobrazu i urbanista. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół strategii adaptacyjnych małych i średnich miast europejskich do zmian klimatu. Błękitno-zielona infrastruktura w formie zrównoważonego zarządzania wodą opadową, rozwiązania techniczno-materiałowe oparte na naturze (NBS) oraz usługi ekosystemowe to jej główne tematy badawcze. W projekcie CoAdapt wspomaga zagadnienia związane z zastosowaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury w przestrzeniach miejskich.

barbara_warzecha@sggw.edu.pl

dr inż. Magdalena Wojnowska-Heciak

dr inż. Magdalena Wojnowska-Heciak

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architekt krajobrazu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii związanych z projektowaniem uniwersalnym, w tym w szczególności nowymi technologiami i produktami do tworzenia ciągów pieszych. Chodniki wygodne dla wszystkich grup użytkowników, ale także przyjazne przyrodzie to jej główne obszary badawcze. W projekcie CoAdapt odpowiada za przeprowadzenie spacerów motywujących mieszkańców do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmiany klimatu.

magdalena_wojnowska_heciak@sggw.edu.pl

dr Inna Triguba

dr Inna Triguba

Lwowski Narodowy Uniwersytet Zarządzania Środowiskiem, Ukraina

Doktor filozofii, profesor nadzwyczajny na Wydziale Techniki Rolniczej i Ekologii. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na projektowaniu systemów cyrkularnych do produkcji czystej energii dla konsumentów, z uwzględnieniem zmieniającego się środowiska projektowego. Zajmuje się modelowaniem procesów i systemów. Jednym z jej obszarów badawczych jest uzasadnienie modeli koordynacji konfiguracji systemów produkcji czystej energii przez biogazownie z różnych rodzajów odpadów z indywidualnej zabudowy mieszkaniowej, a także wykorzystanie biopaliw w kompleksach mieszkaniowych i określenie ich wydajności. W swoich badaniach wykorzystuje modelowanie komputerowe, nowoczesne przetwarzanie dużych zbiorów danych i technologie inteligencji obliczeniowej. W ramach projektu CoAdapt zajmuje się uzasadnianiem modeli i koordynacją konfiguracji projektów dotyczących cyrkulacyjnej produkcji czystej energii przez biogazownie z indywidualnych odpadów mieszkaniowych, z uwzględnieniem specyfiki środowiska projektu.

trinle@ukr.net

dr Magdalena Fuhrmann

dr Magdalena Fuhrmann

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Geograf społeczno-ekonomiczny, dr Nauk o Ziemi. Interesuje się funkcjonowaniem, rozwojem i planowaniem miast, a także wpływem zagospodarowania przestrzennego na jakość życia. Szczególną uwagę poświęca funkcjonowaniu nowych i starych osiedli mieszkaniowych w miastach. W projekcie CoAdapt jest zaangażowana w pakiety robocze WP2 oraz WP3.

mgr inż. arch. Katarzyna Jasińska

mgr inż. arch. Katarzyna Jasińska

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Architekt, doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą jakości życia w środowisku zbudowanym, a w szczególności wpływu architektury i planowania przestrzennego na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Prowadzi badania w zakresie kształtowania obiektów podziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi. W projekcie CoAdapt Katarzyna zajmuje się bieżącą realizacją zadań.

mgr Katarzyna Łatała

mgr Katarzyna Łatała

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w programie “Transformations in European Societies” na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, absolwentka Wydziału „Artes Liberales” UW oraz Wydziału Sztuk Pięknych Goldsmiths. Zajmuje się badaniami nad przestrzenią, kulturą i historią socjalizmu oraz postsocjalizmu. Interesują ją zagadnienia środowiska, umiejętności, wiedzy, materiałów oraz utopii, nostalgii, symulacji. W projekcie CoAdapt Katarzyna zajmuje się bieżącą realizacją zadań.

prof. Siri Fagernes

prof. Siri Fagernes

Profesor nadzwyczajny w dziedzinie interakcji człowiek-komputer OsloMet

Profesor kierująca grupą akademicką interakcji człowiek-komputer i projektowania uniwersalnego na wydziale informatyki w OsloMet. Posiada doświadczenie w obszarach takich jak: wizualizacja informacji, uniwersalne projektowanie ICT i interakcja multimodalna. W projekcie CoAdapt Siri jest zaangażowana w realizacjęWP2.

Maja Åskov Tengstedt

Maja Åskov Tengstedt

Studentka studiów licencjackich w Programie Stosowanej Techniki Komputerowej na Metropolitan University w Oslo

Analityczka behawioralna z licencjatem z żywienia i zdrowia. Obecnie jest studentką studiów licencjackich w Programie Stosowanej Techniki Komputerowej na Metropolitan University w Oslo. Interesuje się interakcją tzw. człowiek-maszyna. W projekcie CoAdapt Maja jest zaangażowana w realizacjęWP2.

mgr Tara Boten Holm

mgr Tara Boten Holm

Western Norway Research Institute

Magister w dziedzinie energii odnawialnej. Aktualnie realizuje kilka projektów badawczych dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych oraz wynikających z nich zagrożeń. W jednym z nich (UNCHAIN) zajmuje się opracowaniem i wykorzystaniem metody łańcuchu wpływów określający stopień zaangażowania interesariuszy we współtworzeniu wiedzy i procesów partycypacyjnych. W projekcie CoAdapt jest zaangażowana w realizację WP1, w tym badania na temat motywowania i podnoszenia zaangażowania mieszkańców w działania adaptacyjne.

mgr Synnøve Støverud BeitnesBeitnes

mgr Synnøve Støverud BeitnesBeitnes

Western Norway Research Institute

Magister geografii o specjalności geografia człowieka. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z adaptacją do zamian klimatu oraz budowania tzw. odporności społeczno–ekologicznej przy użyciu metod jakościowych. Aktualnie realizuje kilka projektów zajmujących się współtworzeniem wiedzy na rzecz adaptacji miast oraz środowiska naturalnego do zmian klimatycznych. W projekcie CoAdapt jest zaangażowana w realizację WP1, w tym badania na temat motywowania i podnoszenia zaangażowania mieszkańców w działania adaptacyjne.

mgr Christiane Meyer-Habighorst

mgr Christiane Meyer-Habighorst

Western Norway Research Institute

Geograf, ukończyła studia magisterskie w Instytucie Nauk Społecznych i Geografii Środowiskowej Uniwersytetu we Fryburgu (Niemcy) w specjalności – geografia zmian globalnych. Posiada również tytuł licencjata z geografii i prawa publicznego uzyskany na Uniwersytecie w Münster (Niemcy) oraz na Uniwersytecie w Salamance (Hiszpania). Interesuje się powiązaniem procesów społecznych i przyrodniczych w procesach związanych z adaptacją do zmiany klimatu, globalnej transformacji w kontekstach lokalnych, sprawiedliwością, ludzkim zdrowiem oraz metodologiami feministycznymi. W projekcie CoAdapt jest zaangażowana w realizację WP1, w tym badania na temat motywowania i podnoszenia zaangażowania mieszkańców w działania adaptacyjne.