Zespół CoAdapt

Projekt CoAdapt realizowany jest przez konsorcjum polskich i norweskich badaczy z uczelni oraz instytutów naukowych w tym: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Western Norway Research Institute, Uniwersytetu Warszawskiego, Oslo Metropolitan University. W zespole są też naukowcy z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracujemy ściśle z miastem stołecznym Warszawa w którym testujemy wypracowane w projekcie rozwiązania.

Lider i partnerzy

dr hab. Agata Cieszewska

dr hab. Agata Cieszewska

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Geograf, geoekolog zajmująca się kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Pracuje w Katedrze Architektury Krajobrazu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz Komisji Fullbrighta. Profesor wizytujący w University of Texas in Austin, University of Michigan, Arizona State University i innych. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na uwarunkowaniach przyrodniczych w planowaniu przestrzennym w tym kształtowaniu zielonej infrastruktury, zielonych pierścieni wielkich miast w kontekście adaptacji miast do zmian klimatu.  Jej doświadczenia praktyczne wymagają kooperacji z wieloma specjalistami, współpracy w multidyscyplinarnych zespołach, co uważa za szczególnie inspirujące. Jej praca w projektach międzynarodowych oraz doświadczenia praktyczne w tym moderowanie warsztatów z zakresu zielonej infrastruktury sprzyjają rozwiązywaniu problemów projektowych. Agata jest liderem norweskiego grantu IdeaLab – Co-Adapt ‘Społeczności na rzecz działań w dziedzinie zmian klimatu’.

agata_cieszewska@sggw.edu.pl

dr Mari Hanssen Korsbrekke

dr Mari Hanssen Korsbrekke

Starszy pracownik naukowy na Western Norway Research Institute

Starszy pracownik naukowy na WNRI, doktor w zakresie antropologii społecznej. Mari posiada doświadczenie w badaniach nad długoterminowymi skutkami kryzysów i katastrof, nad zrównoważonym rozwojem w ruchach społecznych, a obecnie jest zaangażowana w kilka projektów dotyczących współtworzenia działań adaptacji  do zmian klimatycznych. Mari jest liderem pakietu roboczego WP1.

mhk@vestforsk.no

dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

Adiunkt w katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Architekt krajobrazu, doktor nauk technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka, adiunkt w katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych form zagospodarowania zieleni, będących elementem  rewitalizacji miast, adaptacji przestrzeni miejskich do zmian klimatu, kreowania miast zrównoważonych- przyjaznych dla swoich mieszkańców.  Agnieszka jest liderem pakietu roboczego WP 5 i WP 6.

a.dudzinska-ja@uw.edu.pl

dr Hanne Cecilie Geirbo

dr Hanne Cecilie Geirbo

Wydział Informatyki Uniwersytetu Metropolitalnego w Oslo

Pracuje na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Metropolitalnego w Oslo. Posiada tytuł magistra antropologii społecznej i doktorat z nauk informatycznych, jej zainteresowania badawcze obejmują zakres zagadnień związanych z technologiami i społeczeństwem. Posiada doświadczenie w interdyscyplinarnych badaniach nad wykorzystaniem energii słonecznej przez społeczności lokalne, rolą społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu urbanistycznym oraz projektowaniu przestrzeni miejskiej. Wcześniej pracowała w branży telekomunikacyjnej oraz w international development. Hanne Cecilie jest liderem pakietu roboczego WP2 .

hannece@oslomet.no

Członkowie zespołu

dr hab. Magdalena Kuchcik

dr hab. Magdalena Kuchcik

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Geograf, klimatolog (doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii). Zatrudniona w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na etacie profesora. Moje zainteresowania naukowe skupiają się na bioklimatologii (wpływ pogody i klimatu na człowieka), klimacie lokalnym (w szczególności miejscowości uzdrowiskowych) oraz na klimacie miasta. Rozwinęłam i nadzoruję sieć monitoringu warunków termiczno-wilgotnościowych aglomeracji Warszawy. Analizuję miejską wyspę ciepła w zależności od intensywności zabudowy czy udziału zieleni. W ramach projektów naukowych prowadziłam badania klimatu osiedli mieszkaniowych, a obecnie rozpoczynam badanie wpływu parków warszawskich na tereny otaczające.

dr inż. Gabriela Maksymiuk

dr inż. Gabriela Maksymiuk

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, Instytutu Inżynierii Środowiska, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architekt krajobrazu, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, Instytutu Inżynierii Środowiska, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zastosowań koncepcji zielonej infrastruktury oraz usług ekosystemów w adaptacji miast do zmiany klimatu, a także wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w partycypacji społecznej, planowaniu i zarządzaniu zieloną infrastrukturą miast.

dr Piotr Wałdykowski

dr Piotr Wałdykowski

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, Instytutu Inżynierii Środowiska, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Główne zainteresowania badawcze są skoncentrowane na współczesnych procesach geomorfologicznych i skutkach antropopresji w obszarach o wysokich walorach środowiska. W bezpośrednim nawiązaniu do architektury krajobrazu interesuje się środowiskowymi uwarunkowaniami planowania przestrzennego oraz wykonywaniem środowiskowych analiz przeddecyzyjnych podczas projektowania. Ceni w szczególności możliwość praktycznego zastosowania naukowych danych o środowisku.

dr inż. Krzysztof Klimaszewski

dr inż. Krzysztof Klimaszewski

Adiunkt w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt, w Instytucie Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie

W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się biologią i ekologią zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem herpetologii. Interesuje się szeroko pojętą problematyką ochrony przyrody. W projekcie jego rola polega na uświadamianiu i przypominaniu, że kształtując krajobraz wokół nas – tworzymy bądź niszczymy środowisko życia dzikich zwierząt.

dr hab. Mariusz Kistowski

dr hab. Mariusz Kistowski

Kierownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska na Wydziale Nauk Społecznych UG

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, przez ponad 30 lat kompleksowy geograf fizyczny i ekolog krajobrazu, obecnie reprezentuje geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną. Kierownik Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska na Wydziale Nauk Społecznych UG. Specjalista w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu oraz przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej. Przez wiele lat zajmował się parametryzacją zrównoważonego rozwoju oraz zarządzaniem ochroną środowiska, w tym strategicznymi ocenami wpływu na środowisko i ochroną parków krajobrazowych. W ostatnich latach szerzej zajmuje się emisją gazów cieplarnianych na terenach otwartych oraz łagodzeniem związanych z tym zmian środowiska.

dr Magdalena Fuhrmann

dr Magdalena Fuhrmann

Adiunkt w katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Geograf społeczno-ekonomiczny, dr Nauk o Ziemi, adiunkt w katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Interesuje się funkcjonowaniem, rozwoje i planowaniem miast, a także wpływem zagospodarowania przestrzennego na jakość życia. Szczególną uwagę poświęca funkcjonowaniu nowych i starych osiedli mieszkaniowych w miastach.

mgr inż. arch. Katarzyna Jasińska

mgr inż. arch. Katarzyna Jasińska

Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Architekt, doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą jakości życia w środowisku zbudowanym, a w szczególności wpływu architektury i planowania przestrzennego na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Prowadzi badania w zakresie kształtowania obiektów podziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi.

mgr Katarzyna Łatała

mgr Katarzyna Łatała

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w programie “Transformations in European Societies” na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, absolwentka Wydziału „Artes Liberales” UW oraz Wydziału Sztuk Pięknych Goldsmiths. W ramach studiów częściowych studiowała na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie oraz Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Zajmuje się badaniami nad przestrzenią, kulturą i historią socjalizmu oraz postsocjalizmu. Interesują ją zagadnienia środowiska, umiejętności, wiedzy, materiałów oraz utopii, nostalgii, symulacji. W ramach pracy doktorskiej bada praktyki działkowe oraz kulturę zamieszkiwania ogródków w Nowej Hucie.

Siri Fagernes

Siri Fagernes

Profesor nadzwyczajny w dziedzinie interakcji człowiek-komputer OsloMet

Jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie interakcji człowiek-komputer, jest szefem grupy akademickiej
interakcji człowiek-komputer i projektowania uniwersalnego na wydziale informatyki w OsloMet. Posiada
doświadczenie w obszarach takich jak: wizualizacja informacji, uniwersalne projektowanie ICT i interakcja
multimodalna.

Maja Åskov Tengstedt

Maja Åskov Tengstedt

Studentka studiów licencjackich w Programie Stosowanej Techniki Komputerowej na Metropolitan University w Oslo

Obecnie jest studentką studiów licencjackich w Programie Stosowanej Techniki Komputerowej na Metropolitan University w Oslo. Posiada tytuł magistra w specjalności analizy behawioralnej
oraz posiada tytuł licencjata z żywienia i zdrowia. Interesuje się interakcją tzw. człowiek-maszyna. Maja Åskov Tengstedt aktualnie pracuje jako asystent.

Synnøve Beitnes

Synnøve Beitnes

Western Norway Research Institute

Magister geografii o specjalności geografia człowieka, obecnie pracuje w WNRI. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z adaptacją do zamian klimatu oraz budowania tzw. odporności społeczno–ekologicznej przy użyciu metod jakościowych. Aktualnie realizuje kilka projektów zajmujących się współtworzeniem wiedzy na rzecz adaptacji miast oraz środowiska naturalnego do
zmian klimatycznych.

Tara B. Holm

Tara B. Holm

Western Norway Research Institute

Magister w dziedzinie energii odnawialnej pracująca w Instytucie Badawczym Zachodniej Norwegii. Aktualnie realizuje kilka projektów badawczych dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych oraz wynikających z nich zagrożeń. Jeden z nich (UNCHAIN) zajmuję się opracowaniem i wykorzystaniem metody łańcuchu wpływów określający stopień zaangażowania interesariuszy we
współtworzeniu wiedzy i procesów partycypacyjnych.

Christiane Meyer-Habighorst

Christiane Meyer-Habighorst

Western Norway Research Institute

Z wykształcenia geograf, ukończyła studia magisterskie w Instytucie Nauk Społecznych i Geografii Środowiskowej Uniwersytetu we Fryburgu (Niemcy) w specjalności – geografia zmian globalnych. Posiada również tytuł licencjata z geografii i prawa publicznego uzyskany na Uniwersytecie w Münster (Niemcy) oraz na Uniwersytecie w Salamance (Hiszpania). Interesuję się mariażem procesów społecznych i przyrodniczych w procesach związanych z adaptacją do zmian klimatycznych, globalnej transformacji w kontekstach lokalnych, sprawiedliwością, ludzkim zdrowiem oraz metodologiami feministycznymi.

W swojej pracy magisterskiej Christiane, wykazała znaczenie nauk społecznych oraz udziału lokalnych społeczności w procesach planowania, wrażliwości sprawiedliwości (środowiskowej), transformacji w kierunku adaptacji do zmian klimatycznych na poziomie lokalnym. Obecnie Christiane pracuje jako asystent naukowy w Instytucie Badawczym Zachodniej Norwegii oraz w Instytucie Geografii Człowieka.