O projekcie

Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi służących działaniom adaptacyjnym do zmian klimatycznych poprzez zaangażowanie społeczności miejskich.

Do realizacji tego celu służyć ma tzw. gra edukacyjna w formie komputerowej gry strategicznej – ten rodzaj gier uważny jest za skuteczne narzędzie edukacyjne przygotowujące społeczeństwo na zmiany klimatyczne. 

Gry strategiczne są również uznawane za jedne ze skutecznych narzędzi motywujących oraz edukujących w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu. Projektowana przez nasz interdyscyplinarny oraz międzynarodowy zespół gra, pozwoli mieszkańcom miast na przekształcanie swojej najbliższej okolicy w kierunku adaptacji do zmian klimatycznych oraz łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Gra będzie bowiem uwzględniała lokalne uwarunkowania klimatyczne, przestrzenne, społeczne oraz ekonomiczne, a także umożliwiała symulację oraz ocenę działań/ wyborów –  jakie społeczność lokalne danego osiedla, będą mogły wdrożyć w swojej okolicy.

Opracowanie zasad gry oparte zostanie o badania społeczności silnie zmotywowanych do zmian/ działań proklimatycznych – wszyscy znają bowiem znaczenie oraz cele związane z ochroną klimatu,-  ale nie wszyscy w równym stopniu są do zmian zmotywowani.

Ważnym elementem naszych działań będzie: długotrwała współpraca z wybranymi społecznościami zidentyfikowanymi w czasie badań osiedli mieszkaniowych w Warszawie. Wybór ten będzie podyktowany określonymi czynnikami: względem ekspozycji na zmiany klimatyczne, struktury urbanistycznej oraz czynników społeczno – ekonomicznych. Działania te będą polegały na edukacji, motywowaniu do zmian oraz wdrożeniu wypracowanych w czasie sesji gry zmian, wśród określonej grupy mieszkańców.

Po zakończeniu projektu nasza gra wciąż będzie dostępna na stronie internetowej, tak aby każdy mógł ją za darmo pobrać i zmieniać swoje najbliższe sąsiedztwo – może również stać się  narzędziem edukacyjnym dla szkół, urbanistów i planistów, czy władz miejskich.

Nie zwlekaj więc, zaproś swoich sąsiadów do gry, zmień wirtualnie swoje podwórko i staraj się na nim wdrożyć wypracowane w czasie grania rozwiązania. Powodzenia!

Zadania projektowe

I

Zadanie 1

Celem zadania nr 1 będzie przeprowadzenie badań silnie zmotywowanych społeczności lokalnych, zintegrowanych i świadomych potrzeby w zakresie zmian swojej najbliższej przestrzeni mieszkalnej w kierunku jej adaptacji do zmian klimatycznych.

Będzie to prowadzić do:

 • wypracowania założeń potrzebnych w projektowaniu realizowanej przez zespół projektowy gry strategicznej.

Poprzez działania w zakresie:

 • badań działań adaptacyjnych realizowanych przez społeczności na terenie: Paryża, USA, Kopenhagi, Oslo. Stworzenie zbiorów przykładów użytych w realizacji narzędzi adaptacyjnych (dane techniczne, zdjęcia i wywiady, a w tym: czynniki motywujące do zmian oraz „bariery” blokujące działania w kierunku właśnie zmian adaptacyjnych –   biorąc pod uwagę kwestie ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i konteksty kulturowe – jako elementy zarówno  kształtujące czynniki motywacyjne,  jak i  identyfikujące luki motywacyjne w danych obszarach badawczych.
k

Zadanie 2

Celem zadania nr 2 jest tworzenie oraz testowanie prototypu gry.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • opracowanie koncepcji gry motywującej lokalne społeczności do adaptacji przestrzeni miejskich do zmian klimatycznych, scenariuszy gry dla proponowanych rozwiązań adaptacyjnych,

a także:

 • opracowanie przewodnika dla facylitatorów i obserwatorów gier.

Zadanie 3

Celem zadania 3 będzie dostosowanie gry do polskich warunków środowiskowych, przestrzennych, społecznych i ekonomicznych oraz jej testowanie.  Zadanie to będzie realizowane na terenie Warszawy, na wybranych w czasie badań terenowych społecznościach zamieszkujących przestrzenie deficytowe (głównie pod względem ekspozycji na zmiany klimatyczne) oraz zróżnicowane pod względem społecznym, przestrzennym oraz ekonomicznym.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

 • Wytypowanie 6 obszarów badawczych w celu prowadzania z ich mieszkańcami działań o charakterze edukacyjnym i motywującym do zmian na rzecz adaptacji przestrzeni ich osiedli mieszkaniowych do zmian klimatycznych.
 • Testowanie gry wraz z wybranymi społecznościami w celu ustalenia ostatecznego kształtu gry, poprzez zbieranie opinii graczy, sprawdzania poprawności oprogramowania.
 • Opracowanie katalogów rozwiązań adaptacyjnych dla zróżnicowanych uwarunkowań społeczno- środowiskowo- przestrzennych.

Zadanie 4

Celem zadania 4 będzie organizacja warsztatów dla wybranych w poprzednich działaniach społeczności, w czasie których będą one testowały opracowaną w projekcie grę motywującą do działań na rzecz adaptacji zamieszkiwanych przez nich obszarów do zmian klimatu.

Cel będzie realizowany poprzez:

 • Zainteresowanie społeczności lokalnej do włączenia się w działania adaptacyjne, ważne będzie tu zidentyfikowanie liderów i bardziej zaangażowanych członków badanej społeczności – potencjalnych graczy.
 • Motywowanie zidentyfikowanych liderów danych społeczności do kilkukrotnego rozegrania  gry w celu zrozumienia konsekwencji działań  dotyczących łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w skali ich sąsiedztwa. Przełoży się to na motywowanie innych członków danej społeczności lokalnej, niewykazujących dotychczas zainteresowania działaniami adaptacyjnymi – zostanie to zrealizowane poprzez organizację warsztatów.

Zadanie 5

Celem zadania jest przeprowadzenie eksperymentu – aktywnego zaangażowania mieszkańców w działania adaptacyjne.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • Wdrożenie koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej w ramach wcześniejszych zadań, realizowanych  w czasie organizowanych przez nas warsztatów. Celem pośrednim tych działań ma być zainteresowanie możliwością zmiany w lokalnych społecznościach, terenów swojego zamieszkania
1

Zadanie 6

Zadanie 6 ma na celu ewaluację gry, jej ocenę, a także monitorowanie aktywności i dostępu do gry.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • Monitorowanie wyników eksperymentu – wdrożenie sześciu rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu w badanym sąsiedztwie – społeczności lokalnych, a także spotkaniach szkoleniowych promujących narzędzie w postaci gry będącej celem niniejszego projektu.

Informacja dla mediów

Zachęcamy zainteresowane media do pobrania poniższej informacji prasowej, w której znajdą Państwo najważniejsze informacje o projekcie w przyjaznej formie.