Co robimy w projekcie CoAdapt?

• Poznajemy zmotywowane społeczności lokalne w różnych krajach, aktywnie już działające na rzecz adaptacji do zmiany klimatu i uczymy się od nich jak najlepiej stworzyć silną i zintegrowaną społeczność, zdolną do oddolnego podejmowania wyzwań związanych z dostosowaniem miast do zmiany klimatu.

• Dokumentujemy najlepsze rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu w osiedlach mieszkaniowych i tworzymy bazę takich dobrych praktyk w formie mapy, tak aby mieszkańcy osiedli mieszkaniowych, a także ich zarządzający czy developerzy wiedzieli, które rozwiązania są najbardziej skuteczne.

• Projektujemy tzw. grę poważną, która pomoże mieszkańcom poznać jakie rozwiązania mogliby zastosować na swoim osiedlu, a jednocześnie przyniosły by znaczące korzyści przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Rozwiązania te dotyczą: zielono-błękitnej infrastruktury w tym rozwiązania oparte na naturze (ogrody deszczowe czy łąki kwietne), nawierzchni przepuszczalnych, ale także energii odnawialnej i różnorodności biologicznej.

• Testujemy grę w 6 wybranych osiedlach mieszkaniowych w Warszawie w formie warsztatów, w ramach których mieszkańcy wspólnie podejmą decyzję jak chcą zmienić zagospodarowanie swojego osiedla. Osiedla te mają różną strukturę: różny jest układ zabudowy oraz udział terenów pokrytych roślinnością. Część z nich położona jest w obrębie tzw. wyspy ciepła czyli obszaru o podwyższonej temperaturze w centralnej części miasta, a więc jest silnie eksponowana na zmianę klimatu, inne są położone poza tym obszarem. Każda ze społeczności w testowanych osiedlach będzie w ramach eksperymentu samodzielnie realizować wybrane w ramach gry działania np. ogród deszczowy lub dosadzenie roślinności.

• Udostępniamy grę dla innych osiedli mieszkaniowych i innych miast w Polsce, promujemy jej wykorzystanie motywując inne lokalne społeczności na rzecz zmian klimatu. Udostępniamy wytworzoną grę, która jest dostępna online oraz w formie aplikacji na telefon dla innych społeczności przez kolejnych 5 lat.

Zadania w projekcie CoAdapt

7

Etap 1

Opracowanie założeń do gry

7

Etap 2

Tworzenie gry z wykorzystaniem opracowanych scenariuszy

7

Etap 3

Testowanie gry oraz dostosowanie do warunków polskich

7

Etap 4

Warsztaty ze społecznościami lokalnymi / użytkownikami gry

7

Etap 5

Eksperyment społeczny – zaangażowanie mieszkańców do działań adaptacyjnych

7

Etap 6

Ewaluacja gry i monitoring jej wykorzystania